กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
คู่มือและแบบประเมินศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลปลอดโรคปี๒๕๕๘
22
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค CUP ศีรษะละเลิง ปีงบประมาณ 2557
23
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค CUP มะค่า ปีงบประมาณ 2557
24
รายงาน Case finding ปีงบประมาณ 2558 แบบคัดกรองวัณโรคและการกำหนดเป้าหมาย ปี2558
25
Flow chart งานวัณโรค รพ.สต.ขนาย
26
เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง

          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา  ขอแจ้ง Username และ Password ของแต่ละ รพ.สต. งานวัณโรค และงานเอดส์ OSCC รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

                                                                             นางจุฑารัตน์  ชูไพฑูรย์  ผู้เขียนข่าว   
27
เอกสารประกอบการรับประเมิน KPI ข้อ 11 และ 12 งานวัณโรค
28
kpi วัณโรค / งานอนามัยเจริญพันธุ์
30
แบบคัดกรองวัณโรคและการกำหนดเป้าหมาย ปี2557
สำหรับ  คำถาม 2 ข้อ คัดกรองโดย อสม.หรือจิตอาสา
          คำถาม 6 ข้อ คัดกรอง ดดย จนท.สธ. (โดยส่วนใหญ่ มักเป็นแบบเชิงรับ หรือ OPD )
เป้าหมายในการลงบันทึก ที่มีการกำนดในตัวชี้วัด คือ ผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ โดย ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนที่ รพ.สต.เป้าหมายคัดกรอง ร้อยละ 100 ส่วนผู้สูงอายุ เฉพาะในเขตรับผิดชอบและเป็น OPD Case เป้าหมายคัดกรอง ร้อยละ 90 (จากจำนวนที่มารับบริการที่ รพ.สต.)
          กลุ่มมะเร็ง , COPD , บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สัมผัส ไม่ได้มีในตัวชี้วัดแต่ควรได้รับการตรวจทั้งหมด และอีกกลุ่ม คือ HIV หากเป็น Case รับยาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา ทาง รพ.มหาราชนครราชสีมา จะทำการคัดกรอง ส่วน รพ.สต. สามารถคัดกรองได้ ถ้าพบว่าผู้ป่วยยังไม่ได้คัดกรอง
          กลุ่มผู้ป่วยนอก ( 15-59 ปี ) แล้ว รพ.สต.แต่ละแห่งกำหนดเป้าหมายการทำงานเอง แต่ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 10
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10