กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
แบบรายงานการคัดกรองวัณโรค2559
13
เกณฑ์ประเมินคลินิกวัยรุ่นและเกณฑ์ประเมินอนามัยเจริญพันธุ์ปี59 14 ส.ค. 58
มีทั้งหมด 3 ไฟล์ ตามที่แนบ


1.แนวทางการให้คะแนนและการพิจารณาเพื่อตัดสินตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ

2.อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ปี59

3.การประเมินตนเองตามมาตรฐานYFHS
14
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคของอำเภอเมืองนครราชสีมา Update 7 พ.ค.2558
15
 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานระบบการแพทยฺฉุกเฉิน  ตามไฟล์แนบ
16
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค CUP มะค่า ปีงบประมาณ2557-2558 (2)
17
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค CUP มะค่า ปีงบประมาณ2557-2558
18
เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
        ตามที่ สำนักงานโรค วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสำรวจแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ ซึ่งถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบถึงจำนวนแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด และเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มขายบริการทางเพศ ต่อไป
        ในการนี้ ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง  สำรวจแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2558  โดยใช้งบประมาณ UC ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
 ส่งรายงานตามแบบฟอร์ม 2 แบบ ดังนี้
1. แบบรายงานสรุปจำนวนแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ
2. แบบบันทึกผลการสำรวจรายชื่อแหล่งบริการ
   ** ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล สสอ.เมือง  ssomuang2011@hotmail.com  ส่งภายในวันที่ 17 มีนาคม 2558  เพื่อ สสอ.เมือง จะรวบรวมรายงานส่ง สสจ.นม. ต่อไป **
(รายละเอียดหนังสือ และแบบฟอร์ม ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

                                                      นางจุฑารัตน์ ชูไพฑูรย์
19
ขอให้แต่ละรพ.สต.เก็บข้อมูลในกรณีที่มีการการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่ พร้อมส่งข้อมูลมายังงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
20
ขอให้แต่ละรพ.สต.สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในบ้าน ในชุมชน ในพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน  ตามแบบสำรวจ  และส่งเป็นเอกสาร ภายในวันที่ 16 ก.พ. 2558
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10